ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN Grote Sprong

ALGEMEEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor cursus, training en opleiding (hierna te noemen cursus) en (gedeeltes van) websites en multimedia presentaties (hierna te noemen presentatie) tussen Grote Sprong en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Onder opdrachtgever wordt verstaan de (rechts-)persoon die Grote Sprong opdracht geeft een cursus te verzorgen of website te maken.
Indien een particulier deelneemt aan een cursus per open inschrijving, wordt onder "opdrachtgever" hier verder verstaan de particulier.
Onder opdracht wordt verstaan de tussen Grote Sprong en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waarin wordt afgesproken dat Grote Sprong een bepaalde cursus zal verzorgen, of een website zal maken.

1. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET VERZORGEN VAN EEN CURSUS

1.1. Opdrachtaanvaarding
Grote Sprong aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit.
1.2. Totstandkoming van de opdracht
Grote Sprong verplicht zich voor het aannemen van de opdracht alle benodigde informatie te verzamelen die redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtsuitvoering. De opdrachtgever dient naar beste weten alle informatie voor opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt te hebben. De opdrachtgever en Grote Sprong kunnen zich zodoende een beeld vormen van het opleidingsvraagstuk, van de omvang van het opleidingsproject en de mogelijke resultaten daarvan. Mochten aan het vooronderzoek kosten zijn verbonden, dan worden vooraf door Grote Sprong met de opdrachtgever de condities hierover afgesproken.
1.3. Faciliteiten
Grote Sprong verklaart op het moment van uitvoering over alle voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten te beschikken. Bij het verzorgen van cursussen op locatie van de opdrachtgever, worden tussen Grote Sprong en de opdrachtgever afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen. Als bij uitvoering van de cursussen blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en daardoor de kwaliteit van de cursus niet meer door Grote Sprong kan worden gewaarborgd, behoudt Grote Sprong zich het recht voor de cursus niet te geven of te staken.
1.4. Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Grote Sprong wordt uitgekeerd echter niet hoger als het bedrag welke vermeld staat op de opdrachtbevestiging van Grote Sprong
1.5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Grote Sprong heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed ontrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beeindiging overgaan dan heeft Grote Sprong recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen omzetverlies. Grote Sprong zal geen schadevergoeding betalen.
1.6. Annulering door de opdrachtgever
Annulering door de opdrachtgever van deelname van een of meer cursisten, of van de huur van een leslokaal is mogelijk tot 15 werkdagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen 15 en 5 werkdagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering door de opdrachtgever heeft de opdrachtgever niet automatisch het recht op vervanging van deelname aan een cursus, van huur van een lokaal of docent op een ander moment. Verplaatsen van de opdracht naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste order. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
1.7. Annulering door Grote Sprong
Grote Sprong streeft ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden of overmacht een cursus moet worden geannuleerd of verplaatst, geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan als gevolg van annulering door Grote Sprong, dat deze wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Grote Sprong wordt uitgekeerd.
1.8. Vertrouwelijk
Grote Sprong zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.
1.9. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, welke door Grote Sprong zijn ontwikkeld en zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de cursus zijn opgenomen zijn en blijven eigendom van Grote Sprong. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Grote Sprong Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software van Grote Sprong geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren/aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van Grote Sprong
1.10. Betalingsvoorwaarden
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer verplichten dan komen als redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
1.11 Geschillen
Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE ONTWIKKELING VAN EEN PRESENTATIE


2.1 Aanbieding en acceptatie
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Grote Sprong gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Grote Sprong schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
Een aanbieding of offerte gedaan door Grote Sprong heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2.2 Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand als de offerte ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever, is ontvangen en geaccepteerd door Grote Sprong.
Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
2.3 Levering
Onder levering wordt hierna verstaan de levering van de presentatie.
2.4 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan de opdrachtgever nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht.
2.5 Ingeval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Grote Sprong vinden, Grote Sprong tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Grote Sprong het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of door derden uit te laten voeren. Grote Sprong stelt van een dergelijk besluit de opdrachtgever in kennis.
2.6 De opdrachtgever dient Grote Sprong in de gelegenheid te stellen eventuele klachten te onderzoeken en te corrigeren.
2.7 Klachten laten de betalingsplicht van de opdrachtgever onverlet.
2.8 Eigendomsrecht
De presentatie blijft eigendom van Grote Sprong en het recht op gebruik door de opdrachtgever van de presentatie blijft beperkt tot wat in de overeenkomst is vastgesteld.
2.9 Opdrachtgever verklaart te beschikken over al het auteurs- en beeldrecht en eventuele andere rechten op het materiaal dat door hem ter beschikking is gesteld aan Grote Sprong ten behoeve van de presentatie en waarborgt dat Grote Sprong nooit op enige wijze hierop kan worden aangesproken.
2.10 Betaling
Alle betalingen dienen bij oplevering van de presentatie worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
2.11 Alle betalingen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.
2.12 Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar bij Grote Sprong.
2.13 Ingeval van betaling later dan dertig (30) dagen is de opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling in verzuim en is over het gehele bedrag tien (10) procent rente per maand verschuldigd.
2.14 Ingeval van niet tijdige betaling is Grote Sprong gerechtigd de presentatie van de opdrachtgever zonder aankondiging of mededeling te verwijderen van het internet of andere locatie, dit totdat alle facturen betaald zijn.
2.15 Grote Sprong is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.
2.16 Grote Sprong zal de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor Grote Sprong ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.
2.17 Onderhoud
Een overeenkomst tot onderhoud van de presentatie van de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, de opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt één (1) kalendermaand met dien verstande dat de opdrachtgever de overeenkomst alleen per se de eerste van de maand kan opzeggen. Grote Sprong is gerechtigd om de overeenkomst op elk gewenst tijdstip af te breken. Grote Sprong zal dit dan uiterlijk 15 dagen vantevoren aan de opdrachtgever doorgeven.
2.18 Grote Sprong behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden per direct te ontbinden, indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Grote Sprong.
2.19 Grote Sprong is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server waar een presentatie van de opdrachtgever geplaatst is. Tevens is Grote Sprong niet aansprakelijk voor schade tengevolge van uitval of onbereikbaarheid van de server waar deze geplaatst is.
2.20 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Grote Sprong mocht lijden tengevolge van een handelen of nalaten te handelen van de opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
2.21 Grote Sprong is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
2.22 Geschillen
Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.Eindhoven december 1999.

 

Gedeponeerd bij KvK Zuid-West Nederland